تولید کنندهبرنج در شمال ایران

 • تصویر اول : مرز بندی و آماده سازی شالیزار
 • تصویر دوم : شخم زدن شالیزار
 • تصویر سوم : آماده سازی بذر و ساخت خزانه
 • تصویر چهارم : بذر پاشی در خزانه
 • تصویر پنجم : جوانه زدن بذر در خزانه شالیزار برای کشت برنج
 • تصویر ششم : آماده سازی شالیزار برای کشت برنج
 • تصویر هفتم : جدا کردن بذر (جوانه زده) از خزانه برای کشت
 • تصویر هشتم : انتقال بذر (جوانه زده) به سراسر شالیزار
 • تصویر نهم : پخش بذر (جوانه زده) در شالیزار برای کشت
 • تصویر دهم : کشت بذر (جوانه زده) در شالیزار بصورت دستی
 • تصویر یازدهم : کشت بذر (جوانه زده) در شالیزار بصورت دستی
 • تصویر دوازدهم : کشت بذر (جوانه زده) در شالیزار بصورت ماشینی
 • تصویر سیزدهم : کشت بذر (جوانه زده) در شالیزار بصورت ماشینی
 • تصویر چهاردهم : پایان مرحله نشاء و کشت برنج در شالیزار
 • تصویر پانزدهم : رشد ساقه و برگ برنج در شالیزار
 • تصویر شانزدهم : رشد خوشه برنج در شالیزار
 • تصویر هفدهم : رشد کامل شاخه های برنج در شالیزار
 • تصویر هجدهم : طلایی شدن سنبلچه (دانه برنج) در شالیزار و آماده برای برداشت
 • تصویر نوزدهم : درو (برداشت) برنج بصورت دستی
 • تصویر بیستم : درو (برداشت) برنج بصورت ماشینی
 • تصویر بیست و یکم : درو (برداشت) برنج بصورت ماشینی
 • تصویر بیست و دوم : جمع آوری برنج درو شده به صورت دستی و ماشینی
 • تصویر بیست و سوم : جداسازی سنبلچه (دانه برنج) از خوشه بصورت ماشینی
 • تصویر بیست و چهارم : قراردادن سنبلچه (دانه برنج) در گونی برای حمل به کارخانه
 • تصویر بیست و پنجم : قراردادن سنبلچه (دانه برنج) در گونی برای حمل به کارخانه
 • تصویر بیست و ششم : مرحله تبدیل سنبلچه (دانه برنج با پوست) به برنج سفید (بدون پوست) در کارخانه
 • تصویر بیست و هفتم : تصویری از یک نمونه برنج سفید (خام) با نام دمسیاه به طول حدود 7 میلی متر
 • تصویر بیست و هشتم : تصویری از یک نمونه برنج سفید (طبخ شده) با نام دمسیاه به طول حدود 12 میلی متر

ساعت کار و پاسخگویی :

شنبه تا پنجشنبه: 09:30 صبح - 21:30 شب

لطفا مايول را در موقعیت آو کانواس منتشر کنید.