ما در درستکاران، با کلانشهر رشت شروع بکار نمودیم و در حال حاضر سایر شهرهای گیلان در این سایت قفل شده است و تنها قفل کلانشهر رشت باز استلطفا مايول را در موقعیت آو کانواس منتشر کنید.